Fond za nauku Republike Srbije
Naziv Početna godina Završna godina
Nutrition sensitive breeding of Cucurbita plants (Nutsense_ PumpBreed) 2023 2026
Implications of dietary and endogenous polyamines for the health and longevity of honey bees (B Health) 2022 2025
Landfill Remediation with the Use of Short Rotation Biomass Woody Crops (SRWC) Energy Plantations and Provisioning Multiple Ecosystem Services (TreeRemEnergy) 2023 2025
Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur L.) trees (MYCOCLIMART) 2021 2022
Understanding Quercus robur L. vitality loss using stable carbon isotopes ratio (δ13C), drought and remotely sensed indices and development of strategies for adaptation to changing climate conditions (TreeVita) 2020 2022
Saradnja sa privredom - Javno preduzeće "Vojvodinašume"
Naziv Početna godina Završna godina
Naučno – istraživački projekat proučavanja i unapređivanja vitalnosti i proizvodnih potencijala šuma u JP "Vojvodinašume" 2021 2021
Naučno – istraživački projekat proučavanja i unapređivanja vitalnosti i proizvodnih potencijala šuma 2020 2020
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu - Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2019 2019
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu - Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2018 2018
Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2015 2015
Proučavanje zemljišta u kompleksu aluvijalno-higrofilnih šuma 2013 2013
Unapređenje gajenja nizijskih šuma 2013 2013
Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2013 2013
Saradnja sa privredom - Javno preduzeće "Srbijašume"
Naziv Početna godina Završna godina
Naučno-istraživački projekat proučavanje i unapređivanje vitalnosti i proizvodnih potencijala šuma mekih lišćara za potrebe ŠG Beograd 2021 2021
Usluge kompleksnih istraživanja Lepidoptera u zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode "Jera" za ŠG "Pirot" Pirot za 2019. godinu 2019 2019
Usluge monitoringa diverziteta entomofaune u Parku prirode "Golija" 2019 2019
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv Početna godina Završna godina
Ugovoro realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2021. godini (broj projekta: 451-03-9/2021-14/200197) 2021 2021
Ugovoro realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2020. godini (broj projekta: 451-03-68/2020-14/200197) 2020 2020
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinunirana istraživanja i integrisno upravljanje ekosistemima (III43002) 2011 2019
Integrisani sistem za detekciju i estimaciju raѕvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu (III44003) 2011 2019