Fond za nauku Republike Srbije
Naziv Početna godina Završna godina
Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur L.) trees (MYCOCLIMART) 2020 2021
Understanding Quercus robur L. vitality loss using stable carbon isotopes ratio (δ13C), drought and remotely sensed indices and development of strategies for adaptation to changing climate conditions (TreeVita) 2020 2021
Saradnja sa privredom - Javno preduzeće "Vojvodinašume"
Naziv Početna godina Završna godina
Naučno – istraživački projekat proučavanja i unapređivanja vitalnosti i proizvodnih potencijala šuma 2020 2020
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu - Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2019 2019
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu - Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2018 2018
Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2015 2015
Proučavanje zemljišta u kompleksu aluvijalno-higrofilnih šuma 2013 2013
Unapređenje gajenja nizijskih šuma 2013 2013
Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2013 2013
Saradnja sa privredom - Javno preduzeće "Srbijašume"
Naziv Početna godina Završna godina
Usluge kompleksnih istraživanja Lepidoptera u zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode "Jera" za ŠG "Pirot" Pirot za 2019. godinu 2019 2019
Usluge monitoringa diverziteta entomofaune u Parku prirode "Golija" 2019 2019
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv Početna godina Završna godina
Ugovoro realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2020. godini (broj projekta: 451-03-68/2020-14/200197) 2020 2020
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinunirana istraživanja i integrisno upravljanje ekosistemima (III43002) 2011 2019
Integrisani sistem za detekciju i estimaciju raѕvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu (III44003) 2011 2019
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (III43007) 2011 2019
Razvoj tehnoloških postupaka u šumarstvu u cilju realizacije optimalne šumovitosti (TR31070) 2011 2018
Saradnja sa privredom - nacionalni parkovi, gradovi i javna preduzeća
Naziv Početna godina Završna godina
Management plan for protection of Serbian spruce (Picea omorika) area in Serbia and Bosnia and Herzegovina (Javno preduzeće Nacionalni park "Tara") 2020 2020
Monitoring zaštićenih vrsta u Nacionalnom parku "Kopaonik" (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik") 2020 2020
Prognozno-izveštajni poslovi u vezi sa zaštitom zdravlja bilja na teritoriji Grada Novog Sada (Grad Novi Sad, Gradska uprava za komunalne poslove) 2020 2020
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva (Grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu) 2019 2019