Фонд за науку Републике Србије
Назив Почетна година Завршна година
Nutrition sensitive breeding of Cucurbita plants (Nutsense_ PumpBreed) 2023 2026
Implications of dietary and endogenous polyamines for the health and longevity of honey bees (B Health) 2022 2025
Landfill Remediation with the Use of Short Rotation Biomass Woody Crops (SRWC) Energy Plantations and Provisioning Multiple Ecosystem Services (TreeRemEnergy) 2023 2025
Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur L.) trees (MYCOCLIMART) 2021 2022
Understanding Quercus robur L. vitality loss using stable carbon isotopes ratio (δ13C), drought and remotely sensed indices and development of strategies for adaptation to changing climate conditions (TreeVita) 2020 2022
Сарадња са привредом - Јавно предузеће "Војводинашуме"
Назив Почетна година Завршна година
Научно – истраживачки пројекат проучавања и унапређивања виталности и производних потенцијала шума у ЈП "Војводинашуме" 2021 2021
Научно – истраживачки пројекат проучавања и унапређивања виталности и производних потенцијала шума 2020 2020
Истраживачко развојни пројекти у шумарству - Заштита шума на подручју ЈП "Војводинашуме" 2019 2019
Истраживачко развојни пројекти у шумарству - Заштита шума на подручју ЈП "Војводинашуме" 2018 2018
Заштита шума на подручју ЈП "Војводинашуме" 2015 2015
Заштита шума на подручју ЈП "Војводинашуме" 2013 2013
Проучавање земљишта у комплексу алувијално-хигрофилних шума 2013 2013
Унапређење гајења низијских шума 2013 2013
Сарадња са привредном - Јавно предузеће "Србијашуме"
Назив Почетна година Завршна година
Научно-истраживачки пројекат проучавање и унапређивање виталности и производних потенцијала шума меких лишћара за потребе ШГ Београд 2021 2021
Услуге комплексних истраживања Лепидоптера у заштићеном подручју Специјалног резервата природе "Јера" за ШГ "Пирот" Пирот за 2019. годину 2019 2019
Услуге мониторинга диверзитета ентомофауне у Парку природе "Голија" 2019 2019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Назив Почетна година Завршна година
Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години (број пројекта: 451-03-9/2021-14/200197) 2021 2021
Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години (број пројекта: 451-03-68/2020-14/200197) 2020 2020
Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима (III43002) 2011 2019
Интегрисани систем за детекцију и естимацију развоја пожара праћењем критичних параметара у реалном времену (III44003) 2011 2019