Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме
Назив Почетна година Завршна година
Праћење утицаја прекограничног аерозагађења на шумске екосистеме на подручју АП Војводине 2013 2021
Обављање послова од јавног интереса у области контроле производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и праћења и провере здравственог стања шумског и украсног дрвећа и жбуња у периоду од 2015 - 2019. године 2015 2019
Обављање послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља шумског биља на територији Аутономне Покрајине Војводине РС у периоду од 2015 – 2019. године 2015 2019
Мултидисциплинарна истраживања процеса сушења шума 2015 2015
Истраживање могућности примене иновативног инструмента мобилизације приватних шумовласника у условима Србије 2013 2013
Моделирање вегетације у шумским екосистемима у складу са сценаријима климатских промена 2013 2013
Мултидисциплинарна истраживања процеса сушења шума 2013 2013
Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив Почетна година Завршна година
Утицај специфичних услова урбане средине на виталност дрвореда 2021 2024
Биолошка истраживања храста китњака у циљу одрживог газдовања шумама у Националном парку "Фрушка Гора" 2016 2019
Генетички диверзитет храста лужњака (Quercus robur L.) у АП Војводини – основ за повећање производње дрвета у измењеним климатским условима 2018 2018
Улоге шумске вегетације у ревитализацији деградираних пољопривредних земљишта у Војводини 2018 2018
Проучавање компетицијских односа стабала у засадима различитих клонова топола на алувијалним стаништима у Војводини, као основ за регулисање простора за раст у складу са климатским променама 2017 2017
Молекуларни механизми одговора топола на стрес заслањености - могућност пошумљавања халоморфних земљишта у Војводини 2016 2016
Развој модела за предвиђање пренамножења губара (Lymantria dispar) у светлу климатских промена 2016 2016
Распрострањење, штетност и могућност сузбијања инвазивне врсте Corythucha arcuata у шумама храста лужњака 2016 2016
Истраживање едафских услова на подручју Суботичке пешчаре у циљу ублажавања последица климатских промена 2015 2015
Молекуларни механизми одговора тополе на стрес заслањености – могућност пошумљавања хлороморфних земљишта у Војводини 2015 2015
Истраживања могућности примене различитих клонова топола и врба у пречишћавању (фиторемедијацији) пољопривредних земљишта у циљу производње здраве хране и руралног развоја 2014 2014
Очување и унапређење стања шума храста лужњака (Quercus robur L.) у АП Војводини 2014 2014
Избор технолошких поступака за пошумљавање површина угрожених деградационим процесима у Војводини 2013 2013