Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu poseduje sledeće laboratorije:

  • Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena
  • Laboratorija za entomologiju
  • Laboratorija za fitopatologiju
  • Laboratorija za ispitivanje zemljišta
  • Laboratorija za mikropropagaciju
  • Laboratorija za molekularna istraživanja
  • Laboratorija za dendrohronologiju i anatomiju drveta
  • Laboratorija za fiziologiju i biohemiju
     

Spisak laboratorijske opreme