U Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu se obavljaju istraživanja iz naučne oblasti biotehničke nauke i sledećih užih naučnih oblasti:
 

 • Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća​:

- Molekularna genetika
- Testovi potomstva i uporedni klonski testovi
- Konzervacija šumskih genetičkih resursa
- Mikropropagacija
- Biohemijski odgovor drveća na biotički i abiotički stres
- Fiziologija i anatomija drveća
- Fitoremedijacija
- Mikorize šumskog drveća

 • Zaštita šuma i ukrasnog drveća:

  - Entomologija
  - Fitopatologija i mikologija
  - Molekularna taksonomija i filogenija
  - Molekularna filogeografija
  - Populaciona genetika
  - Herbologija
  - Fitofarmacija

 • Planiranje gazdovanja šumama:

- Dendrometrija
- Inventura šuma
- Prirast i proizvodnost šuma
- Daljinska detekcija

 • Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje

 • Ekologija šuma

 • Gajenje šuma

 • Agrošumarstvo

 • Šumarska politika i ekonomika

 • Biodiverzitet i zaštita životne sredine

 • Iskorišćavanje šuma
   

Istraživači Instituta učestvuju u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu (Departman za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu) i Prirodno-matematičkom fakultetu (Departman za biologiju) Univerziteta u Novom Sadu, kao i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (studijski program Šumarstvo).

Sa javnim preduzećima "Vojvodinašume" i "Vode Vojvodine" postoje dugogodišnji ugovori o poslovnoj saradnji u oblastima istraživanja, što omogućava Institutu značajnu oglednu bazu.