U Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu se obavljaju istraživanja iz naučne oblasti biotehničke nauke i sledećih užih naučnih oblasti:
 

 • Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća​:

Molekularna genetika

Testovi potomstva i uporedni klonski testovi

Konzervacija šumskih genetičkih resursa

Mikropropagacija

Biohemijski odgovor drveća na biotički i abiotički stres

Fiziologija i anatomija drveća

Fitoremedijacija

Mikorize šumskog drveća

 • Zaštita šuma i ukrasnog drveća:

  Entomologija

  Fitopatologija i mikologija

  Molekularna taksonomija i filogenija

Molekularna filogeografija

Populaciona genetika

Herbologija

Fitofarmacija

 • Planiranje gazdovanja šumama:

Dendrometrija

Inventura šuma

Prirast i proizvodnost šuma

Daljinska detekcija

 • Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje

 • Ekologija šuma

 • Gajenje šuma

 • Agrošumarstvo

 • Šumarska politika i ekonomika

 • Biodiverzitet i zaštita životne sredine

 • Iskorišćavanje šuma
   

Istraživači Instituta učestvuju u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu (Departman za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu) i Prirodno-matematičkom fakultetu (Departman za biologiju) Univerziteta u Novom Sadu, kao i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (studijski program Šumarstvo).

Sa javnim preduzećima "Vojvodinašume" i "Vode Vojvodine" postoje dugogodišnji ugovori o poslovnoj saradnji u oblastima istraživanja, što omogućava Institutu značajnu oglednu bazu.