Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Naziv Početna godina Završna godina
Očuvanje i unapređenje stanja šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u AP Vojvodini 2014 2014
Istraživanje edafskih i hidroloških osobina aluvijalne ravni u cilju pouzdanog izbora vrsta za pošumljavanje 2013 2013
Istraživanje mogućnosti obnove šuma hrasta kitnjaka u cilju realizacije smernica Master plana održivog razvoja Nacionalnog parka "Fruška gora" (prva faza) 2013 2013
Izbor tehnoloških postupaka za pošumljavanje površina ugroženih degradacionim procesima u Vojvodini 2013 2013
Program razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine 2013 2013
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Naziv Početna godina Završna godina
Izbor vrsta drveća, načina i mogućnosti pošumljavanja degradiranih poljoprivrednih zemljišta u Vojvodini u cilju njihove revitalizacije 2014 2014