Saradnja sa privredom - nacionalni parkovi, gradovi i javna preduzeća
Naziv Početna godina Završna godina
Ispitivanje emisije CO2 iz zemljišta u urbanim ekosistemima - Grad Novi Sad 2021 2022
Program prognozno izveštajnih poslova u vezi sa zaštitom zdravlja bilja na teritoriji Grada Novog Sada 2021 2021
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji na prognozno izveštajnim poslovima (Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Inđija) 2021 2021
Management plan for protection of Serbian spruce (Picea omorika) area in Serbia and Bosnia and Herzegovina (Javno preduzeće Nacionalni park "Tara") 2020 2020
Monitoring zaštićenih vrsta u Nacionalnom parku "Kopaonik" (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik") 2020 2020
Prognozno-izveštajni poslovi u vezi sa zaštitom zdravlja bilja na teritoriji Grada Novog Sada 2020 2020
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva (Grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu) 2019 2019
Konsalting usluge iz oblasti šumarstva (Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda") 2019 2019
Monitoring zaštićenih vrsta u Nacionalnom parku "Kopaonik" (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik") 2019 2019
Preserving Sava River basin habitats through transnational management of invasive alien species (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode) 2019 2019
Uticaj novih drvoreda na kvalitet životne sredine u Beogradu (Gradska uprava Grada Beograda) 2019 2019
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva (Grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu) 2018 2018
Monitoring diverziteta entomofaune (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik") 2018 2018
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad 2018 2018
Konsalting usluge iz oblasti šumarstva (Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda") 2018 2018
Proučavanje staništa nizijskih drvenastih vrsta (Javno preduzeće "Vode Vojvodine") 2013 2013
Stvaranje novih sorti (klonova) topola i vrba i njihovo uvodjenje u proizvodnju (Javno preduzeće "Vode Vojvodine") 2013 2013
Prognozno-izveštajni poslovi u vezi sa zaštitom zdravlja bilja na teritoriji Grada Novog Sada (Grad Novi Sad, Gradska uprava za komunalne poslove)
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja
Naziv Početna godina Završna godina
Poslovi sprovođenja posebnog nadzora u šumskim rasadnicima, šumskim područjima i javnim površinama nad štetnim organizmima Dryocosmus kuriphilus, Anoplophora chinensis (Anoplohora malasiaca) i Anoplophora glabripennis, u skladu sa Programom mera za 2018. godinu 2016 2018
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Naziv Početna godina Završna godina
Izveštajno-dijagnozno-prognozni poslovi u zaštiti šuma i drugi poslovi od javnog interesa u oblasti zdravlja šumskog bilja na teritoriji AP Vojvodine 2020 2024