Saradnja sa privredom - nacionalni parkovi, gradovi i javna preduzeća
Naziv Početna godina Završna godina
Konsalting usluge iz oblasti šumarstva (Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda") 2019 2019
Monitoring zaštićenih vrsta u Nacionalnom parku "Kopaonik" (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik") 2019 2019
Preserving Sava River basin habitats through transnational management of invasive alien species (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode) 2019 2019
Uticaj novih drvoreda na kvalitet životne sredine u Beogradu (Gradska uprava Grada Beograda) 2019 2019
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva (Grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu) 2018 2018
Monitoring diverziteta entomofaune (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik") 2018 2018
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad 2018 2018
Konsalting usluge iz oblasti šumarstva (Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda") 2018 2018
Proučavanje staništa nizijskih drvenastih vrsta (Javno preduzeće "Vode Vojvodine") 2013 2013
Stvaranje novih sorti (klonova) topola i vrba i njihovo uvodjenje u proizvodnju (Javno preduzeće "Vode Vojvodine") 2013 2013
Prognozno-izveštajni poslovi u vezi sa zaštitom zdravlja bilja na teritoriji Grada Novog Sada (Grad Novi Sad, Gradska uprava za komunalne poslove)
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja
Naziv Početna godina Završna godina
Poslovi sprovođenja posebnog nadzora u šumskim rasadnicima, šumskim područjima i javnim površinama nad štetnim organizmima Dryocosmus kuriphilus, Anoplophora chinensis (Anoplohora malasiaca) i Anoplophora glabripennis, u skladu sa Programom mera za 2018. godinu 2016 2018
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Naziv Početna godina Završna godina
Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja na šumske ekosisteme na području AP Vojvodine 2013 2020
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i praćenja i provere zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja u periodu od 2015 - 2019. godine 2015 2019
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine RS u periodu od 2015 – 2019. godine 2015 2019
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma 2015 2015
Istraživanje mogućnosti primene inovativnog nstrumenta mobilizacije privatnih šumovlasnika u uslovima Srbije 2013 2013
Modeliranje vegetacije u šumskim ekosistemima u skladu sa scenarijima klimatskih promena 2013 2013
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma 2013 2013
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Naziv Početna godina Završna godina
Bioekološka istraživanja hrasta kitnjaka u cilju održivog gazdovanja šumama u Nacionalnom parku "Fruška gora" 2016 2019