У склопу Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду и студијског програма Агрономија, 2014. године основан је модул Шумарство, у оквиру којег студенти имају могућност да надограде и усаврше знање везано за бројне научне дисциплине:

  • екологија шума

  • гајење шума

  • заштита шума

  • планирање газдовања шумама

  • генетика и оплемењивање шумског дрвећа

  • агрошумарство

  • шумарска политика

Студентима докторских студија на располагању су модерно опремљена лабораторија, опрема за мерења у природним условима, опрема за мерења у природним условима, објекти за постављање огледа који захтевају контролисане и полу-контролисане климатске услове, као и површине за потребе оснивања огледа у пољу.

Студенти, у зависности од теме докторске тезе и врсте истраживања, имају могућност боравак у научним институцијама изван Републике Србије, у циљу реализације предвиђених активности.

Докторанти који успешно заврше докторске студије стичу титулу Доктор биотехничких наука.

 

Студијски програм Агрономија, модул Шумарство.

Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Предавања Вежбе Наставник
3DAI4129 Фитофармација у шумарству 10 4 0 Васић О. Верица
3DAI4130 Шумска фитопатологија 10 4 0 Пап Л. Предраг
3DAI4131 Шумарска ентомологија 10 4 0 Дрекић Р. Милан
3DAI4132 Познавање и сузбијање корова у шумарству 10 4 0 Васић О. Верица
3DAI4133 Интегрална заштита шума 10 4 0 Дрекић Р. Милан
Пап Л. Предраг
Васић О. Верица
Marković M. Miroslav
3DAI4134 Штетни инсекти у плантажама брзорастућих врста 10 4 0 Дрекић Р. Милан
3DAI4135 Шумски генетички ресурси 10 4 0 Орловић С. Саша
Пилиповић Р. Андреј
Стојнић М. Срђан
3DAI4136 Функционална анатомија шумског дрвећа 10 4 0 Стојнић М. Срђан
3DAI4137 Биотехнологија у шумарству 10 4 0 Бранислав З. Ковачевић
3DAI4138 Молекуларна генетика шумског дрвећа 10 4 0 Владислава О. Галовић
3DAI4139 Молекуларна екологија шумског дрвећа 10 4 0 Владислава О. Галовић
3DAI4140 Засади шумског дрвећа у заштити животне средине 10 4 0 Пилиповић Р. Андреј
3DAI4141 Енергетски засади 10 4 0 Орловић С. Саша
3DAI4142 Шумски екосистеми и климатске промене 10 4 0 Стојнић М. Срђан
3DAI4143 Шумска земљишта 10 4 0 Пекеч М. Саша
3DAI4144 Шумска станишта и екологија шума 10 4 0 Галић А. Зоран
3DAI4145 Типологија шума 10 4 0 Галић А. Зоран
3DAI4146 Дендроекологија и адаптивно газдовање шумама 10 4 0 Матовић М. Братислав
3DAI4147 Моделирање шумске вегетације и климатске промене 10 4 0 Матовић М. Братислав
3DAI4148 Динамика раста стабала и шумских састојина и стратешко планирање у шумарству 10 4 0 Матовић М. Братислав