Институт за низијско шумарство и животну средину је научноистраживачка организација чију делатност чине:

  1. Примењена и развојна истраживања усмерена ка задовољавању потреба непосредних корисника резултата истраживања
  2. Фундаментална (основна) истраживања која представљају основу за примењена и развојна истраживања.

Институт је 1958. године основала Скупштина Аутономне Покрајине Војводине под називом Завод за тополе. Током свог постојања, Институт је више пута мењао назив: Институт за тополарство, Институт за тополарство и ваншумско зеленило, Истраживачко-развојни Институт за низијско шумарство и ваншумско зеленило. Од октобра 2006. године Институт послује као установа под називом Институт за низијско шумарство и животну средину.

У Институту су до сада реализовани многобројни пројекти везани за унапређење гајења и газдовања различитим врстама дрвећа, конзервацију и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса, оснивање заштитног зеленила, рекултивацију деградираних земљишта, негу и заштиту шума, израду шумско привредних основа, итд.

Институт располаже Огледним добром "Каћка шума" које се налази недалеко од Новог Сада и представља "живу лабораторију" Института за потребе научно-истраживачког рада и дугорочних огледа у пољу, али служи и за производњу квалитетног шумског и украсног репродуктивног материјала намењеног тржишту.

Истраживачи Института успешно су реализовали многобројне међународне пројекте и остварују интензивну међународну сарадњу са партнерима из бројних европских земаља, Сједињених Америчких Држава и Јужноафричке Републике.

Институт је члан међународних организација: International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), European Forest Institute (EFI), EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity (EVOLTREE) и European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN). Сарадници института су чланови: Executive Committee of International Poplar Commission (UN-FAO-IPC), International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests), Forest Stewardship Council (FSC), American Phytopathological Society (APS) и International Society for Plant Pathology (ISPP).

У Институту је тренутно запослено 38 радника од којих:

  • 21 доктора наука
  • 4 мастера
  • 2 стручна сарадника
  • 1 технички сарадник
  • 3 радника на финансијским, рачуноводственим и административним пословима
  • 5 радника на Огледном добру ”Каћка шума”
  • 2 помоћна радника на пословима одржавања објеката института

Истраживачи Института учествују у извођењу наставе на основним, мастер и докторским студијама на Пољопривредном факултету (Департман за хортикултуру и пејзажну архитектуру) и Природно-математичком факултету (Департман за биологију) Универзитета у Новом Саду, као и Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву (студијски програм Шумарство).

Тренутно у Институту пет студената докторских студија обавља научна истраживања за потребе израде својих докторских дисертација. 

 

Информатор о раду Института за низијско шумарство и животну средину (2021. година)

Информатор о раду Института за низијско шумарство и животну средину (2022. година)

Информатор о раду Института за низијско шумарство и животну средину (2023. година)