U sklopu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i studijskog programa Agronomija, 2014. godine osnovan je modul Šumarstvo, u okviru kojeg studenti imaju mogućnost da nadograde i usavrše znanje vezano za brojne naučne discipline:

  • ekologija šuma

  • gajenje šuma

  • zaštita šuma

  • planiranje gazdovanja šumama

  • genetika i oplemenjivanje šumskog drveća

  • agrošumarstvo

  • šumarska politika

Studentima doktorskih studija na raspolaganju su moderno opremljena laboratorija, oprema za merenja u prirodnim uslovima, objekti za postavljanje ogleda koji zahtevaju kontrolisane i polu-kontrolisane klimatske uslove, kao i površine za potrebe osnivanja ogleda u polju.

Studenti, u zavisnosti od teme doktorske teze i vrste istraživanja, imaju mogućnost boravak u naučnim institucijama izvan Republike Srbije, u cilju realizacije predviđenih aktivnosti.

Doktoranti koji uspešno završe doktorske studije stiču titulu Doktor biotehničkih nauka.

 

Studijski program Agronomija, modul Šumarstvo.

Šifra predmeta Naziv predmeta ESPB Predavanja Vežbe Nastavnik
3DAI4129 Fitofarmacija u šumarstvu 10 4 0 Vasić O. Verica
3DAI4130 Šumska fitopatologija 10 4 0 Pap L. Predrag
3DAI4131 Šumarska entomologija 10 4 0 Drekić R. Milan
3DAI4132 Poznavanje i suzbijanje korova u šumarstvu 10 4 0 Vasić O. Verica
3DAI4133 Integralna zaštita šuma 10 4 0 Drekić R. Milan
Pap L. Predrag
Vasić O. Verica
Marković M. Miroslav
3DAI4134 Štetni insekti u plantažama brzorastućih vrsta 10 4 0 Drekić R. Milan
3DAI4135 Šumski genetički resursi 10 4 0 Orlović S. Saša
Pilipović R. Andrej
Stojnić M. Srđan
3DAI4136 Funkcionalna anatomija šumskog drveća 10 4 0 Stojnić M. Srđan
3DAI4137 Biotehnologija u šumarstvu 10 4 0 Branislav Z. Kovačević
3DAI4138 Molekularna genetika šumskog drveća 10 4 0 Vladislava O. Galović
3DAI4139 Molekularna ekologija šumskog drveća 10 4 0 Vladislava O. Galović
3DAI4140 Zasadi šumskog drveća u zaštiti životne sredine 10 4 0 Pilipović R. Andrej
3DAI4141 Energetski zasadi 10 4 0 Orlović S. Saša
3DAI4142 Šumski ekosistemi i klimatske promene 10 4 0 Stojnić M. Srđan
3DAI4143 Šumska zemljišta 10 4 0 Pekeč M. Saša
3DAI4144 Šumska staništa i ekologija šuma 10 4 0 Galić A. Zoran
3DAI4145 Tipologija šuma 10 4 0 Galić A. Zoran
3DAI4146 Dendroekologija i adaptivno gazdovanje šumama 10 4 0 Matović M. Bratislav
3DAI4147 Modeliranje šumske vegetacije i klimatske promene 10 4 0 Matović M. Bratislav
3DAI4148 Dinamika rasta stabala i šumskih sastojina i strateško planiranje u šumarstvu 10 4 0 Matović M. Bratislav