У Институту за низијско шумарство и животну средину се обављају истраживања из научне области биотехничке науке и следећих ужих научних области:
 

 • Генетика и оплемењивање шумског и украсног дрвећа​:

- Молекуларна генетика
- Тестови потомства и упоредни клонски тестови
- Конзервација шумских генетичких ресурса
- Микропропагација
- Биохемијски одговор дрвећа на биотички и абиотички стрес
- Физиологија и анатомија дрвећа
- Фиторемедијација
- Микоризе шумског дрвећа

 • Заштита шума и украсног дрвећа:

  - Ентомологија
  - Фитопатологија и микологија
  - Молекуларна таксономија и филогенија
  - Молекуларна филогеографија
  - Популациона генетика
  - Хербологија
  - Фитофармација

 • Планирање газдовања шумама:

- Дендрометрија
- Инвентура шума
- Прираст и производност шума
- Даљинска детекција

 • Семенарство, расадничарство и пошумљавање

 • Екологија шума

 • Гајење шума

 • Агрошумарство

 • Шумарска политика и економика

 • Биодиверзитет и заштита животне средине

 • Искоришћавање шума
   

Истраживачи Института учествују у извођењу наставе на основним, мастер и докторским студијама на Пољопривредном факултету (Департман за хортикултуру и пејзажну архитектуру) и Природно-математичком факултету (Департман за биологију) Универзитета у Новом Саду, као и Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву (студијски програм Шумарство).

Са јавним предузећима "Војводинашуме" и "Воде Војводине" постоје дугогодишњи уговори о пословној сарадњи у областима истраживања, што омогућава Институту значајну огледну базу.