Назив пројекта: Landfill Remediation with the Use of Short Rotation Biomass Woody Crops (SRWC) Energy Plantations and Provisioning Multiple Ecosystem Services (TreeRemEnergy)

 

TreeRemEnergy  #5357  пројекат

Фонд за науку Републике Србије

Зелени програм сарадње науке и привреде

 

Фиторемедијација представља скуп зелених  и технологија унапређења животне средине који се огледа у употреби биљака у пречишћавању загађеног земљишта, воде и ваздуха. Један од начина примене фиторемедиације је формирање тзв. фитобафера (eng. phytobuffers) око извора загађења у циљу спречавана ширења истог. Идеални представници биљног света за ову намену су тополе и врбе захваљујући њиховој великој продукцији биомасе, развијеном кореновом систему који пречишћава земљиште и интензивног коришћења подземне воде које резултује у спречавању даљег ширења загађења. Због ових карактеристика, тополе и врбе се често користе у мултифункционалним засадима који у исто време врше фиторемедиајцију и производе значајне количине биомасе за различите намене (нпр. Биомаса за енергију, биомаса за дрвну и хемијску индустрију и др.)  

Пројекат TreeRemEnergy обухвата процес селекције набољих сорти топола и врба за раст у фитобаферима на одабраним депонијама, развој технологије оснивања фитобафера и могућност коришћења добијене биоамсе као обновљивог извора за добијање енергије и смањења емисије угљен-диоксида у циљу ублажавања климатских промена.

 

Циљев и пројекта:

 • Избор супериорних сорти топола и врба који ће обезбедити вишеструке екосистемске услуге попут фиторемедијације, производње биомасе и акумулације угљеника.
 • Развој технологије оснивања вишенаменских фитобафера за комуналне депоније који ће се моћи користити у будућем смањењу штетног утицаја депонија на животну средину и у исто време обезбедити друге екосистемске услуге.
 • Дефинисање утицаја произведене биомасе из фитобафера на ублажавање климатских промена кроз могућност коришћена исте као допунског горива за производњу енергије у комбинацији са фосилним горивима

 

Очекивани резултати TreeRemEnergy пројекта:

 • Стварање мултидисциплинарног међуинституционалног истраживачког тима сачињеног од истраживача Института за низијско шумарство и животну средину, Института за мултидисциплинарна истраживања и Универзитета у Београду који ће представљати врхунски тим стручњака у области фиторемедијације, прозводње биомасе и екосистемским услугама.
 • Повезивање предузећа и научноистраживачких институција из различитих грана привреде (комуналне услуге, шумарство, енергетски сектор) у остваривању заједничког циља – унапређења животне средине у Републици Србији.
 • Унапређење зелених технологија као алтернативе традиционалним технологијама у управљању и инжењерингу у животној средини.
 • Развој фитотехнологије која ће бити испитана, доказана, верификована и регистрована као решење за ублажавање и превенцију загађења са комуналних депонија  које ће крајњи корисници успешно користити
 • Обезбеђивање других екосистемских услуга које се огледају у производњи обновљивих извора енергије кроз засаде за производњу биомасе, акумулацији угљеника и обезбеђивању других екосистемских услуга.

 

Корисници резултата пројекта:

 • Истраживачки тим који ће резултате пројекта користити за добијање нових сазнања и усавршавање својих истраживачко-развојних квалитета
 • Предузећа за комуналне услуге ће овим пројектом добити развијену технологију за смањење штетног утицаја комуналних депонија и фиторемедијацију загађеног земљишта у околини депонија.
 • Предузећа која се баве производњом садног материјала и производњом дрвета, оснивањем засада и сличним пословима из области шумарства, агрошумарства и озелењавања ће моћи да користе резултате овог пројекта који се огледају у дефинсиању технологија оснивања, гајења и производње биомасе у фитобаферима што ће проширити спектар њихових услуга које могу да пружају.  Предузећа која се баве производњом енергената и енергије ће моћи да користе биомасу произведену у овим засадима са циљем смањења емисије угљен диоксида у атмосферу смањењем удела фосилних горива у производњи. На овај начин ће се створити ланац међусобно повезаних грана привреде које ће моћи заједнички да користе резултате овог пројекта. И на крају, највећу корист ће имати грађани републике Србије јер ће употреба ове технологије унапредити њихову животну средину и квалитет живота.

 

Институтције које учествују на пројекту:

 1. Институт за низијско шумарство и животну средину Универзитета у Новом Саду – носиоц пројекта
 2. Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду - учесник
 3. Универзитет у Београду – учесник

 

Чланови Пројектног тима:

 1. Проф Др Саша Orlović - Институт за низијско шумарство и животну средину руководилац пројекта
 2. Др Андреј Пилиповић - Институт за низијско шумарство и животну средину
 3. Др Бранислав Ковачевић - Институт за низијско шумарство и животну средину
 4. Др Марина Миловић - Институт за низијско шумарство и животну средину
 5. Др Саша Пекеч - Институт за низијско шумарство и животну средину
 6. Др Леополд Пољаковић-Пајник - Институт за низијско шумарство и животну средину
 7. Др Драгица Станковић - Институт за мултидисциплинарна истраживања  
 8. Др Горан Триван - Институт за мултидисциплинарна истраживања
 9. Проф Др Ратко Ристић – Универзитет у Београду