Ime: 
Marina
Prezime: 
Milović
Naučno zvanje: 
viši naučni saradnik
Stručno zvanje: 
dipl. biolog
Oblasti: 
Mikorize šumskog drveća
Fitoremedijacija