Fond za nauku Republike Srbije
Naziv Početna godina Završna godina
Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur L.) trees (MYCOCLIMART) 2020 2021
Understanding Quercus robur L. vitality loss using stable carbon isotopes ratio (δ13C), drought and remotely sensed indices and development of strategies for adaptation to changing climate conditions (TreeVita) 2020 2021
Saradnja sa privredom - Javno preduzeće "Vojvodinašume"
Naziv Početna godina Završna godina
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu - Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2019 2019
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu - Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2018 2018
Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2015 2015
Proučavanje zemljišta u kompleksu aluvijalno-higrofilnih šuma 2013 2013
Unapređenje gajenja nizijskih šuma 2013 2013
Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" 2013 2013
Saradnja sa privredom - Javno preduzeće "Srbijašume"
Naziv Početna godina Završna godina
Usluge kompleksnih istraživanja Lepidoptera u zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode "Jera" za ŠG "Pirot" Pirot za 2019. godinu 2019 2019
Usluge monitoringa diverziteta entomofaune u Parku prirode "Golija" 2019 2019
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv Početna godina Završna godina
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinunirana istraživanja i integrisno upravljanje ekosistemima (III43002) 2011 2019
Integrisani sistem za detekciju i estimaciju raѕvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu (III44003) 2011 2019
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (III43007) 2011 2019
Razvoj tehnoloških postupaka u šumarstvu u cilju realizacije optimalne šumovitosti (TR31070) 2011 2018
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja
Naziv Početna godina Završna godina
Poslovi sprovođenja posebnog nadzora u šumskim rasadnicima, šumskim područjima i javnim površinama nad štetnim organizmima Dryocosmus kuriphilus, Anoplophora chinensis (Anoplohora malasiaca) i Anoplophora glabripennis, u skladu sa Programom mera za 2018. godinu 2016 2018
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Naziv Početna godina Završna godina
Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja na šumske ekosisteme na području AP Vojvodine 2013 2020
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i praćenja i provere zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja u periodu od 2015 - 2019. godine 2015 2019
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine RS u periodu od 2015 – 2019. godine 2015 2019
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma 2015 2015
Istraživanje mogućnosti primene inovativnog nstrumenta mobilizacije privatnih šumovlasnika u uslovima Srbije 2013 2013