На основу члана 62. Закона о науци и истраживањима (Сл. гласник РС, бр. 49/2019), и члана 36. став 1. Статута Института за низијско шумарство и животну средину и Одлуке о расписивању конкурса за избор директора Института за низијско шумарство и животну средину XII Број: 133-1 од 11.04.2024. године, расписује се:

 

КОНКУРС 

за избор и именовање директора
Института за низијско шумарство и животну средину са седиштем у Новом Саду

 

1 извршилац

 

I. Подаци о Институту 

Пун назив: Институт за низијско шумарство и животну средину
Седиште: Антона Чехова 13д, 21000 Нови Сад

II. Радно место и период

Директор Института за низијско шумарство и животну средину, са мандатом од 4 (четири) године, почев од 13.10. 2024 –  12.10.2028. године. 

III. Услови за избор и именовање

Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 1. да је лице именовано у научном или наставном звању;
 2. да је лице компетентно за научну област којом се бави Институт;
 3. да има искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада (пројектима, тимом, групом, лабораторијом, институтом и сл.);
 4. да поседује способност у планирању и организовању научноистраживачког рада и укупне делатности Института;
 5. да има знање једног светског језика;

IV. Начин пријаве

Пријава на конкурс врши се достављањем обрасца пријаве (Образац 1) Институту, уз пратећу докуменацију назначену у даљем тексту („Пратећа документација“), лично на писарницу Института или путем поште.

Образац 1 садржи захтев за назначење следећих података: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, држављанство, податке о идентификационом документу (број, датум издавања и важења личне карте, податке о издаваоцу),  степен  образовања, врста и дужина радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве. 

Образац 1 мора бити својеручно потписан.

Пратећа документација

 1. програм радa Института у наредне четири године укључујући и програм будућег развоја Института;
 2. лична и научна биографија кандидата, са посебним освртом на организационо искуство кандидата и библиографијом;
 3. диплома о стручној спреми;
 4. уверење о избору у научно или наставно звање;
 5. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 6. фотокопија важеће личне карте (извод из личне карте, уколико је лична карта са чипом);
 7. исправе о подацима којима се доказује искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада, способност у планирању и организовању научноистраживачког рада из области делатности Института;
 8. уверење о некажњавању подручне управе Министарства унутрашњих послова;
 9. уверење подручног основног суда да лице није правноснажно осуђивано за кривична дела нити да се против њега води кривични поступак;
 10. уверење подручног привредног суда да лицу није изречена казна, условна осуда или заштитна мера за привредни преступ у смислу закона којим се уређује одговорност за привредне преступе.

Документација се доставља у оригиналу, осим документације из тачке 3 и 4 која може бити достављена и у овереној фотокопији.

Кандидати за директора Института коју су запослени у Институту, документацију из тачке 3 и 4 могу доставити у неовереној фотокопији. 

  

Примерак Обрасца1 можете преузети ОВДЕ или у штампаној форми на писарници Института.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања. 

Пријава на конкурс са комплетном документацијом доставља се у затвореној ковертиса назнаком

 

„Пријава на конкурс за избор и именовање
директора Института за низијско шумарство
и животну средину са седиштем у Новом Саду“

 

на адресу: Институт за низијско шумарство и животну средину, Антона Чехова 13д, 21000 Нови Сад

 

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 

Овај оглас се објављује и у дневним новинама „Дневник“ 

За додатне информације о конкурсу можете се обратити на адресу ilfe@uns.ac.rs, са назнаком за Петра Бакмаза.

 

 

Управни одбор
Института за низијско шумарство
и животну средину

Datum: 
2024 04 13