Na osnovu člana 62. Zakona o nauci i istraživanjima (Sl. glasnik RS, br. 49/2019), i člana 36. stav 1. Statuta Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i Odluke o  raspisivanju konkursa za izbor direktora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu XII Broj: 133-1 od  11.04.2024. godine, raspisuje se:

 

KONKURS 

za izbor i imenovanje direktora
Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu sa sedištem u Novom Sadu

 

1 izvršilac

 

I. Podaci o Institutu 

Pun naziv: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Sedište: Antona Čehova 13d, 21000 Novi Sad

II. Radno mesto i period

Direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, sa mandatom od 4 (četiri) godine, počev od 13.10. 2024. – 12.10.2028. godine. 

III. Uslovi za izbor i imenovanje

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove:

 1. da je lice imenovano u naučnom ili nastavnom zvanju;
 2. da je lice kompetentno za naučnu oblast kojom se bavi Institut;
 3. da ima iskustvo u rukovođenju u oblasti naučnoistraživačkog rada (projektima, timom, grupom, laboratorijom, institutom i sl.);
 4. da poseduje sposobnost u planiranju i organizovanju naučnoistraživačkog rada i ukupne delatnosti Instituta;
 5. da ima znanje jednog svetskog jezika;

​​IV. Način prijave

Prijava na konkurs vrši se dostavljanjem obrasca prijave (Obrazac 1) Institutu, uz prateću dokumenaciju naznačenu u daljem tekstu („Prateća dokumentacija“), lično na pisarnicu Instituta ili putem pošte.

Obrazac 1 sadrži zahtev za naznačenje sledećih podataka: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, državljanstvo, podatke o identifikacionom dokumentu (broj, datum izdavanja i važenja lične karte, podatke o izdavaocu),  stepen  obrazovanja, vrsta i dužina radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave. 

Obrazac 1 mora biti svojeručno potpisan.

Prateća dokumentacija:

 1. program rada Instituta u naredne četiri godine uključujući i program budućeg razvoja Instituta;
 2. lična i naučna biografija kandidata, sa posebnim osvrtom na organizaciono iskustvo kandidata i bibliografijom;
 3. diploma o stručnoj spremi;
 4. uverenje o izboru u naučno ili nastavno zvanje;
 5. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
 6. fotokopija važeće lične karte (izvod iz lične karte, ukoliko je lična karta sa čipom);
 7. isprave o podacima kojima se dokazuje iskustvo u rukovođenju u oblasti naučnoistraživačkog rada, sposobnost u planiranju i organizovanju naučnoistraživačkog rada iz oblasti delatnosti Instituta;
 8. uverenje o nekažnjavanju područne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova;
 9. uverenje područnog osnovnog suda da lice nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela niti da se protiv njega vodi krivični postupak;
 10. uverenje područnog privrednog suda da licu nije izrečena kazna, uslovna osuda ili zaštitna mera za privredni prestup u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost za privredne prestupe.

Dokumentacija se dostavlja u originalu, osim dokumentacije iz tačke 3 i 4 koja može biti dostavljena i u overenoj fotokopiji. 

Kandidati za direktora Instituta koju su zaposleni u Institutu, dokumentaciju iz tačke 3 i 4 mogu dostaviti u neoverenoj fotokopiji.  

 

Primerak Obrasca1 možete preuzeti OVDE ili u štampanoj formi na pisarnici Instituta.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. 

Prijava na konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

 

„Prijava na konkurs za izbor i imenovanje
direktora Instituta za nizijsko šumarstvo
i životnu sredinu sa sedištem u Novom Sadu“

 

na adresu: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Antona Čehova 13d, 21000 Novi Sad.

 

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Ovaj oglas se objavljuje i u dnevnim novinama „Dnevnik“ 

Za dodatne informacije o konkursu možete se obratiti na adresu ilfe@uns.ac.rs, sa naznakom za Petra Bakmaza.

 

Upravni odbor
Instituta za nizijsko šumarstvo
i životnu sredinu

 

Datum: 
2024 04 13