Naziv: 
Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja na šumske ekosisteme na području AP Vojvodine
Tip projekta: 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Početna godina: 
2013
Završna godina: 
2020