Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Naziv Početna godina Završna godina
Modeliranje vegetacije u šumskim ekosistemima u skladu sa scenarijima klimatskih promena 2013 2013
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma 2013 2013
Saradnja sa privredom - nacionalni parkovi, gradovi i javna preduzeća
Naziv Početna godina Završna godina
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva (Grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu) 2019 2019
Konsalting usluge iz oblasti šumarstva (Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda") 2019 2019
Monitoring zaštićenih vrsta u Nacionalnom parku "Kopaonik" (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik") 2019 2019
Preserving Sava River basin habitats through transnational management of invasive alien species (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode) 2019 2019
Uticaj novih drvoreda na kvalitet životne sredine u Beogradu (Gradska uprava Grada Beograda) 2019 2019
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva (Grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu) 2018 2018
Monitoring diverziteta entomofaune (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik") 2018 2018
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad 2018 2018
Konsalting usluge iz oblasti šumarstva (Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda") 2018 2018
Proučavanje staništa nizijskih drvenastih vrsta (Javno preduzeće "Vode Vojvodine") 2013 2013
Stvaranje novih sorti (klonova) topola i vrba i njihovo uvodjenje u proizvodnju (Javno preduzeće "Vode Vojvodine") 2013 2013
Prognozno-izveštajni poslovi u vezi sa zaštitom zdravlja bilja na teritoriji Grada Novog Sada (Grad Novi Sad, Gradska uprava za komunalne poslove)
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Naziv Početna godina Završna godina
Bioekološka istraživanja hrasta kitnjaka u cilju održivog gazdovanja šumama u Nacionalnom parku "Fruška gora" 2016 2019
Genetički diverzitet hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u AP Vojvodini – osnov za povećanje prozvodnje drveta u izmenjenim klimatskim uslovima 2018 2018
Uloge šumske vegetacije u revitalizaciji degradiranih poljoprivrednih zamljišta u Vojvodini 2018 2018
Proučavanje kompeticijskih odnosa stabala u zasadima različitih klonova topola na aluvijalnim staništima u Vojvodini, kao osnov za regulisanje prostora za rast u skladu sa klimatskim promenama 2017 2017
Molekularni mehanizmi odgovora topola na stres zaslanjenosti- mogućnost pošumljavanja halomorfnih zemljišta u Vojvodini 2016 2016
Rasprostranjenje, štetnost i mogućnost suzbijanja invanzivne vrste Corythucha arcuata u šumama hrasta lužnjaka 2016 2016