Na izmaku februara tekuće godine, svetlost dana ugledao je sajt projekta „Razvoj koncepta "klimatski pametnog šumartsva" u Republici Srbiji kroz modulaciju metabolizma poliamina od strane mikoriznih gljiva na drveću hrasta lužnjaka (Quercus  robur L.) (MYCOCLIMArt)“, koji se u okviru poziva PROMIS finansira od strane Fonda za razvoj nauke Republike Srbije. Sajt je koncipiran tako da istakne naučnu pozadinu i ciljeve projekta, ali i da posetiocima pruži uvid u sve aktivnosti koje prate realizaciju istog. 

Sajtu projekta MYCOCLIMArt možete pristupiti klikom OVDE.

Ovaj inovativan projekat predstavlja prvo istraživanje u Srbiji koje će rezultate istraživanja otpornosti neke šumske vrste na faktore abiotičkog i biotičkog stresa interpretirati u kontekstu i narativu “klimatski pametnog šumarstva”. Kako projekat bude odmicao tako će web prezentacija dobijati nove sadržaje, u vidu vesti, slika i publikacija, koji će posetiocima omogućiti da se informišu o aktivnostima i postignutim rezultatima na projektu. 

Podsećanja radi, jedan od glavnih ciljeva projekta MYCOCLIMArt jeste da se utvrdi i proceni uloga mikoriznih gljiva u ublažavanju abiotičkog (suše i povišene temperature) i biotičkog stresa (infekcija sa gljivom Erysiphe alphitoides) kod hrasta lužnjaka, kao najugroženije šumske vrste na Balkanskom poluostrvu u predstojećim klimatskim promenama. Znanje dobijeno u ovom projektu o ponašanju hrasta lužnjaka u uslovima koji simuliraju izmenjene klimatske uslove u prisutvu i odsustvu mikoriznih gljiva je od velikog značaja za kreiranje programa pošumljavanja koji će biti u skladu sa klimatskim promena, čime se doprinosi razvitku koncepta tzv. “klimatski pametnog šumartsva” (eng. climate smart forestry), koji za cilj ima upotrebu šumskih vrsta i genotipova koji pokazuju veću otpornost na faktore abiotičkog i biotičkog stresa. Takođe, cilj projekta je da se generiše novo znanje u naučnim oblastima šumarstva, fitopatologije, biohemije i molekularne biologije biljaka, i ubrza razmena znanja i veština unutar novooformljenog multidisciplinarnog MYCOCLIMArt tima, te kroz primenu novih naučnih metoda i tehnologija poveća izvrsnost i vidljivost kako pojedinačnih istraživača, tako i samih naučnih institucija koji su nosilac i učesnici projekta.

 

 

 

Datum: 
2021 02 26