Topola
2017, br. 199-200, str. 194-207

Izvorni naučni rad
UDK/DOI: 582.632.2:551.5

Uticaj suše i oporavka na parametre razmene gasova kod populacija hrasta lužnjaka gajenih u polu-kontrolisanim uslovimaMarina Bojović 1, Nataša Nikolić 2, Milan Borišev 2, Slobodanka Pajević 2, Rita Horák 3, Lazar Pavlović 4,  Erna Vaštag 4


1 Univerzitet Educons, Fakultet zaštite životne sredine
2 Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
3 Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
4 Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-mail: mimatopic@gmail.com

Sažetak

Dve populacije hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) su u polu-kontrolisanim uslovima bile izložene različitim tretmanima: optimalnoj vlažnosti zemljišta (kontrola), suši praćenoj oporavkom nakon ponovnog uspostavljanja optimalne vlažnosti zemljišta (S1) i tretmanu konstantne suše (S2). U odgovoru populacija na sušu i oporavak, ispitivane su promene parametara koji se odnose na razmenu CO2 i vodene pare u listu, kao što su intenzitet fotosinteze (A), transpiracije (E), stomatalna provdljivost (gs), intercelularna koncentracija CO2 (Ci), trenutna efikasnost korišćenja vode (WUE) i unutrašnja efikasnost korišćenja vode (WUEi). Rezultati istraživanja ukazuju na specifične adaptivne predispozicije ispitivanih populacija u odnosu na sušni stres i oporavak nakon suše, čime se dobijaju pouzdane smernice za procenu njihovog potencijala za gajenje u uslovima vodnog deficita i mogućnost oporavka nakon ponovnog uspostavljanja optimalnog snabdevanja vodom.Ključne reči: Quercus robur, suša, oporavak, parametri razmene gasova