Topola
2017, br. 199-200, str. 153-166

Izvorni naučni rad
UDK/DOI: 582.681.81:630*2

Promene pH vrednosti podloge prilikom mikropropagacije bele topoleVanja Vuksanović 1, Branislav Kovačević 2, Saša Orlović 2, Dragana Miladinović 3, Marko Kebert 2,  Marina Katanić 2


1 Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
2 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
3 Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo

e-mail: vanja-vuksanovic@hotmail.com

Sažetak

U ovom istraživanju je ispitivana promena pH vrednosti hranljive podloge nakon 35 dana kultivacije četiri genotipa bele topole (Populus alba L.). Ispitane su četiri početne pH vrednosti podloga: 3,0, 4,0, 5,5 i 7,0 puferisane natrijum citratnim puferom, kao i standardna podloga za umnožavanje sa pH 5,5 bez dodavanja limunske kiseline (kontrola). Sterilizacija podloge je izvršena u mikrotalasnoj pećnici. Rezultati analize varijanse ukazuju da su konačni pH podloge nakon kultivacije, kao i razlika između krajnje i početne pH podloge veoma značajno zavisili od početne pH. Takođe je i interakcija genotip × podloga pokazala statistički znacajan uticaj na pomenuta svojstva. Na podlogama sa niskom početnom pH je zabeležena pozitivna, dok je na podlozi pH 7,0 zabeležena negativna promena pH tokom kultivacije. Rezultati istraživanja ukazuju da promene pH podloge tokom kultivacije vode ka vrednosti pH 5,5 za koju pretpostavljamo da bi bila optimalna za njihov uzgoj u uslovima in vitro (oko pH 5,5). Diskutovana je mogućnost primene dobijenih rezulata u unapređenju uzgoja bele topole in vitro i ocene genotipova u projektima melioracije i fitoremedijacije.Ključne reči: pH podloge, Populus alba, mikropropagacija