Topola
2017, br. 199-200, str. 141-152

Izvorni naučni rad
UDK/DOI: 582.632.2:632(497.6 Republika Srpska)

Uticaj sušnih godina na širinu godova evropske bukve (Fagus sylvatica L.) u zapadnoj Republici SrpskojStefan Stjepanović 1, Bratislav Matović 2, Dejan B. Stojanović 2, Tom Levanič 3, Saša Orlović 2, Lazar Kesić 2,  Lazar Pavlović 4


1 Univerzitet Istočno Sarajevo, Poljoprivredni fakultet
2 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
3 Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana
4 Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-mail: stefan.stjepanovicuis@gmail.com

Sažetak

Evropska bukva (Fagus sylvatica L.) je jedna od najvažnijih šumskih vrsta drveća u Bosni i Hercegovini kako sa ekonomskog tako i sa ekološkog aspekta. Trenutno stanje bukovih šuma u Republici Srpskoj je zadovoljavajuće, bukva nije značajnije ugrožena devitalizacijom i sušenjem. S obzirom da se prema različitim klimatskim scenarijima predviđa povećanje temperatura i smanjenje količine padavina, postoji verovatnoća da će doći do pojave sušenja bukovih šuma i smanjenja debljinskog prirasta. Iz tog razloga potrebno je sprovesti detaljna istraživanja koja će imati za cilj da istraže dinamiku debljinskog prirasta stabala bukve i uticaj ekstremno sušnih godina na širinu godova na području Republike Srpske. U radu su korišćene dendrohronološke metode za analizu prirasta bukovih stabala u tri sastojine koje se nalaze na donjoj granici, u optimumu i gornjoj granici vertikalnog rasprostranjenja ovih šuma u zapadnom delu Republike Srpske. U istraživanim sastojinama utvrđene su različite reakcije stabala na ekstremno sušne godine i različita dinamika debljinskog prirasta stabala bukve.Ključne reči: Bukva, dendrohronologija, godovi, klimatski ekstremi