Topola
2017, br. 199-200, str. 117-140

Stručni rad
UDK/DOI: 630*4:502/504(497.113)"2017"

Problemi zaštite šuma na teritoriji Vojvodine u 2017. godiniPredrag Pap 1, Milan Drekić 1, Leopold Poljaković-Pajnik 1, Miroslav Marković 1, Verica Vasić 1,  Dejan V. Stojanović 1


1 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

e-mail: pedjapap@uns.ac.rs

Sažetak

U radu su prikazani rezultati monitoringa biotičkih i abiotičkih štetnih faktora u šumama i zasadima na teritoriji Vojvodine tokom 2017. godine. Sa ciljem da se otkloni ili ublaži štetno delovanje pomenutih faktora, preduzimane su, uvek kada je to bilo moguće, mere nege i zaštite.Ključne reči: Vojvodina, zaštita šuma, monitoring štetnih organizama