Topola
2017, br. 199-200, str. 95-106

Izvorni naučni rad
UDK/DOI: 582.632.2(497.113 Novi Sad)

Varijabilnost morfoloških osobina ploda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz Novog SadaErna Vaštag 1, Saša Orlović 2, Srđan Stojnić 2, Tamaš Vaštag 3,  Mirjana Bojović 4


1 Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
2 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
3 Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
4 Univerzitet Educons, Fakultet zaštite životne sredine

e-mail: erna.vastag@uns.ac.rs

Sažetak

U istraživanju je posmatrano ukupno 17 stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) koji se nalaze u drvoredu u Novom Sadu, na Bulevaru vojvode Stepe (N 45°25'61.75", E 19°79'73.47"). Sa svakog stabla je tokom oktobra 2017. Godine metodom slučajnog uzorka sakupljeno po 50 žira - radi istraživanja varijabilnosti genotipova na osnovu morfoloških osobina ploda. Ispitivani su morfološki parametri dužina ploda (mm), širina ploda (mm), koeficijent izduženosti (odnos dužine i širine ploda) i masa ploda (g). Rezultati jednofaktorske analize varijanse ukazuju na statistički značajne razlike između plodova posmatranih genotipova hrasta lužnjaka. U slučaju parametra izduženosti ploda (odnos dužine i širine ploda), utvrđena F vrednost se pokazala kao najveća (F= 99.36) i na nivou je statističke značajnosti od p<0.001. Za dužinu ploda utvrđena je vrednost F=97.86 na nivou značajnosti od p<0.001, za masu ploda F=5.844 na nivou značajnosti od p<0.05, dok se razlike između srednjih vrednosti širine ploda pokazale kao statistički ne signifikantne. Na osnovu analiziranih podataka moguće je izdvojiti individue 1, 2, 6, 11, 12, 13, 16 i 17, koje se po poželjnim karakteristikama ploda (veća dužina, širina i masa ploda) izdvajaju od ostalih i predstavljaju osnovu za dalja istraživanja. U narednom periodu će biti sprovedena istraživanja vezano, kako za uticaj veličine semena na morfološke karakteristike sejanca hrasta lužnjaka, tako i na otpornost sejanaca prema abiotičkim faktorima stresa (suša, itd.).Ključne reči: Quercus robur L., Srbija, Novi Sad, varijabilnost, morfologija ploda, dužina, širina, koeficijent izduženosti, masa