Topola
2017, br. 199-200, str. 45-54

Izvorni naučni rad
UDK/DOI: 630*45:595.768.1

Prilog proučavanju morfoloških karakteristika jasenovog surlašaMilan Drekić 1


1 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

e-mail: mdrekic@uns.ac.rs

Sažetak

Jasenov surlaš je najčešći i najznačajniji defolijator jasena u zemljama jugoistočne Evrope. U radu su prikazani rezultati istraživanja morfoloških karakteristika jasenovog surlaša. Dimenzije razvojnih stadijuma jasenovog surlaša određivane su merenjem na većem broju primeraka, a morfološke karakteristike su opisane i dokumentovane na fotografijama i crtežima. Polni dimorfizam kod jasenovog surlaša je slabo izražen, a mužjaci i ženke se mogu razlikovati po građi poslednjeg trbušnog segmenta. Dužina tela mužjaka je od 2,95 - 3,48 mm, a ženki od 3,11 - 3,80 mm. Jaja jasenovog surlaša su belo – žuta dužine 0,52 - 0,70 mm, a širine 0,33 - 0,42 mm. Larve imaju tri razvojna stupnja. Larve prvog stupnja imaju širinu glavenih čaura od 0,16 - 0,23 mm, drugog 0,34 - 0,50 mm, a trećeg stupnja 0,54 - 0,66 mm. Telo predlutaka je dužine od 3,10 - 3,95 mm, a dužina lutaka 3,11 - 3,89 mm.Ključne reči: Morfologija, jasenov surlaš, Stereonychus fraxini