Topola
2017, br. 199-200, str. 35-44

Izvorni naučni rad
UDK/DOI: 631.445.4(497.113 Mužlja)

Tipovi šuma u GJ Mužljanski ritGalić Zoran 1, Radenko Ponjarac 2, Alen Kiš 3, Zoran Novčić 1,  Sreten Vasić 1


1 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
2 Javno preduzeće "Vojvodinašume"
3 Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

e-mail: galicz@uns.ac.rs

Sažetak

U radu je izvršena analiza rasprostranjenosti različitih sistematskih jedinica zemljišta, vrsta drveća i tipološke pripadnosti u GJ Mužljanski rit. Najzastupljenije zemljište je ritska crnica (66,41%), a najzastupljenija vrsta Populus x euramericana cl. I-214. Močvarno glejna zemlјišta su zastuplјena na 12,79% ukupne površine. Sa aspekta tipološke klasifikacije je izdvojeno šest tipova šuma. Najzastulјeniji tip šume je tip šume polјskog jasena i lužnjaka na ritskim crnicama.Ključne reči: Mužlјanski rit, tipovi šuma, ritska crnica, hrast lužnjak