Topola
2017, br. 199-200, str. 21-34

Prethodno saopštenje
UDK/DOI: 574:712(497.113 Zrenjanin)

Urbane zelene površine: dendroflora u dizajniranim parkovskim prostorima na primeru grada ZrenjaninaDejan Kevrešan 1, Mirjana Stevanov 2


1 Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
2 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

e-mail: dejan_kevresan@yahoo.com

Sažetak

Dendroflora kao deo biodiverziteta je veoma bitna, kako u prirodnim sredinama, tako i u dizajniranim urbanim prostorima. Po ugledu na istraživanja rađena u inostranstvu, slično istraživanje postavljeno je i na parkovskim površinama grada Zrenjanina. Kako bi se utvrdio nivo razvijenosti biodiverziteta rađeno je terensko istraživanje dendroflore i utvrđivano njeno brojno stanje. Parkovi Zrenjanina poseduju 97 različitih vrsta od koji su 44 autohtone, 46 introdukovane, a 7 hibridne. Većina biljaka nije autohtona, nego introdukovana (45,4% autohtonih, 54,6% introfukovanih), što može imati negativne posledice po biodiverzitet.Ključne reči: Parkovi Zrenjanina, dendroflora, autohtone i introdukovane vrste