Topola
2017, br. 199-200, str. 11-20

Izvorni naučni rad
UDK/DOI: 582.632.2(497.113)

Fenološka osmatranja hrasta kitnjaka (Quercus petrea Matt/Liebl.) i hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području VojvodineSaša Pekeč 1, Saša Orlović 1, Marina Katanić 1, Srđan Stojnić 1,  Milan Drekić 1


1 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

e-mail: pekecs@uns.ac.rs

Sažetak

Na području Vojvodine na parcelama za praćenje uticaja zagađenja vazduha na šumske ekosisteme nivoa 2, u periodu od 2011-2016. godine, su vršena fenološka osmatranja u sastojini hrasta kitnjaka i hrasta lužnjaka. Fenološka osmatranja su obuhvatila 15 stabala hrasta kitnjaka (Quercus petrea Matt/Liebl.) u sastojini na području Fruške gore (N 45°09'23,58"; E 19°48'38,61") na nadmorskoj visini 484 m i 15 stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u blizini sela Deronje (N 45°27'19,61"; E 19°10'23,85") na nadmorskoj visini 85 m. U okviru fenoloških osmatranja prikazane su fenofaze listanja i opadanja lišća za praćeni period. Primetno je da su fenofaza listanja i fenofaza opadanja lišća varirale u zavisnosti od godine posmatranja. Za istraženi šestogodišnji period najduži period listanja kod hrasta kitnjaka je 30 dana, dok je najkraći period 16 dana, a kod hrasta lužnjaka je najduži period listanja bio takođe 30 dana, a najkraći 7 dana. Najduži period opadanja lišća za hrast kitnjak je 25 dana a najkraći 13 dana, dok je kod hrasta lužnjaka najduži period opadanja lišća iznosio 29 dana, a najkraći period 8 dana.Ključne reči: Fenologija, listanje stabala, opadanje lišća, hrast kitnjak, hrast lužnjak