Po „Javnom konkursu za finansiranje/sufinansiranje projekata od značaja za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine za projektni ciklus 2021‒2024. godine“ Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne Pokrajine Vojvodine predloženi projekat tima koji broji osam istraživača sa Instituta za nizijsko šumarstvo Univerziteta u Novom Sadu je rangiran kao drugi u grupi „Biotehnologija i poljoprovreda“ sa ukupno 91 bodom.

Projekat pod nazivom „Uticaj specifičnih uslova urbane sredine na vitalnost drvoreda“ se fokusira na najugroženiju i najrasprostranjeniju grupu urbanog zelenila – drvorede. U planiranom četvorogodišnjem periodu (2021-2024), projekni tim će se baviti proučavanjem sinergističkog uticaja različitih ksenobiotika i klimatskih ekstrema na drveće, kao i njihovom rekonstrukcijom i monitoringom u urbanim uslovima na teritoriji Grada Novog Sada u cilju boljeg razumevanja odnosa između antropogenih zagđivača, sve češćih klimatskih ekstrema i mogućnosti adaptacije i prilagođavanja drveća na sve ekstremnije klimatske uslove koristeći metode dendrohronologije i dendrohemije.

Članovi projeknog tima su: 

  • dr Saša Kostić, naučni saradnik (rukovodilac projekta);
  • Prof. dr Saša Orlović, naučni savetnik (član);
  • dr Branislav Kovačević, naučni savetnik (član);
  • dr Dejan B. Stojanović, viši naučni saradnik (član);
  • dr Saša Pekeč, viši naučni saradnik, (član);
  • dr Marko Kebert, viši naučni saradnik (član);
  • mast. Martina Zorić, istraživač saradnik (član);
  • mast. Lazar Kesić , istraživač saradnik (član).

 

Datum: 
2021 12 24