Kao što je planirano budžetom projekta MYCOCLIMART, koji se finansira od strane Fonda za nauku Republike Srbije, u sklopu poziva PROMIS, u laboratoriji Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu instaliran je novi uređaj - tečni hromatograf visokih performansi (HPLC) u kombinaciji sa PhotoDiodaArrai (SPD-M20A-PDA) i fluorometrijskim (RF-20 AKSS) detektorima, japanskog proizvođača Shimadzu.

Novi uređaj je neophodan za završetak sveobuhvatnih, multidisciplinarnih istraživanja u okviru projekta MYCOCLIMART, s obzirom da će se isti koristiti za kvantitativnu analizu poliamina, koji su poznati kao glavni biotički i abiotički markeri stresa u biljkama, što je ključno za praćenje uloge mikoriznih gljiva u ublažavanje abiotskog i biotičkog stresa u hrastu lužnjaku. 

Pored ispitivanja poliamina za potrebe MYCOCLIMART projekta, tečni hromatograf će naći široku primenu i u drugim istraživanjima, uključujući određivanje sadržaja različitih fenolnih jedinjenja, kao i karotenoida i drugih metabolita u drvenastim biljnim vrstama.

 

Datum: 
2021 05 27