На основу члана 62 Закона о науци и истраживањима (Сл. гласник РС, бр. 49/2019), члана 18 став 1 алинеја 10 и чланова 20-25 и члана 35 Статута Института за низијско шумарство и животну средину (донет на седници Управног одбора 10.11.2006. године), чланова 1, 33 и 34 Пословника о раду Управног одбора (донет на седници Управног одбор 03.11.2006. године), одредаба Пословника о раду научног већа (донет на седници 07.11.2006. године) Управни одбор на 91 седници, одржаној дана 09.03.2020. донео је Одлуку број XII 91-1 и расписао следећи:

 

КОНКУРС 

за избор и именовање директора Института за низијско шумарство 

и животну средину са седиштем у Новом Саду

 

1 извршилац

 

 1. Подаци о Институту 

Пун назив: Институт за низијско шумарство и животну средину

Седиште: Антона Чехова 13д, Нови Сад 21000

 

 1. Радно место и период

Директор Института за низијско шумарство и животну средину, са мандатом од 4 (четири) године, почев од 13.10. 2020 –  13.10.2024. године. 

 

 1. Услови за избор и именовање

 

Општи услови

 

 1. да је лице пословно способно;
 2. да је држављанин Републике Србије;
 3. да није правноснажно осуђиван за кривична дела нити да се против њега води кривични поступак у смислу закона;
 4. да није изречена казна, условна осуда или заштитна мера за привредни преступ у смислу закона којим се уређује одговорност за привредне преступе.

 

Посебни услови

 

 1. да је лице именовано у научном или наставном звању;
 2. да је лице компетентно за научну област којом се бави Институт;
 3. да има искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада (пројектима, тимом, групом, лабораторијом, институтом и сл.);
 4. да поседује способност у планирању и организовању научноистраживачког рада и укупне делатности Института;
 5. да има знање једног светског језика;

 

 1. Начин пријаве

Пријава на конкурс врши се достављањем обрасца пријаве (Образац 1) Институту, уз пратећу докуменацију назначену у даљем тексту („Пратећа документација“), лично на писарницу Института или путем поште.

Образац 1 садржи захтев за назначење следећих података: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, држављанство, податке о идентификационом документу (број, датум издавања и важења личне карте, податке о издаваоцу),  степен  образовања, врста и дужина радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве. 

Образац 1 мора бити својеручно потписан.

 

Пратећа документација

 1. програм радa Института у наредне четири године укључујући и програм будућег развоја Института;
 2. лична и научна биографија кандидата, са посебним освртом на организационо искуство кандидата и библиографијом;
 3. диплома о стручној спреми;
 4. уверење о избору у научно или наставно звање;
 5. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 6. фотокопија важеће личне карте (извод из личне карте, уколико је лична карта са чипом);
 7. исправе о подацима којима се доказује искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада, способност у планирању и организовању научноистраживачког рада из области делатности Института;
 8. уверење о некажњавању подручне управе Министарства унутрашњих послова;
 9. уверење подручног основног суда да лице није правноснажно осуђивано за кривична дела нити да се против њега води кривични поступак;
 10. уверење подручног привредног суда да лицу није изречена казна, условна осуда или заштитна мера за привредни преступ у смислу закона којим се уређује одговорност за привредне преступе.

Документација се доставља у оригиналу, осим документације из тачке 3 и 4 која може бити достављена и у овереној фотокопији од стране jaвног бележника или основног суда за општине где јавни бележници нису именовани.

Кандидати за директора Института коју су запослени на Институту, документацију из тачке 3 и 4 могу доставити у неовереној фотокопији.   

Уколико се кандидат пријављује на конкурс преко пуномоћника, уз напред наведену Пратећу документацију доставља се и специјално пуномоћјеоверено од стране јавног бележника или основног суда за општине где јавни бележници нису именовани. Специјално пуномоћје не мора бити оверено уколико је пуномоћник кандидатакоји се пријављује на конкурс, адвокат. 

 

Примерак Обрасца1 можете преузети ОВДЕ или у штампаној форми на писарници Института.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања. 
 

Пријава на конкурс са комплетном документацијом доставља се у затвореној ковертиса назнаком

 

„Пријава на конкурс за избор и именовање

директора Института за низијско шумарство

и животну средину са седиштем у Новом Саду“

 

на адресу: Институт за низијско шумарство и животну средину, Антона Чехова 13д, 21000 Нови Сад

 

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
 

Овај оглас се објављује и у дневним новинама „Дневник“ 
 

За додатне информације о конкурсу можете се обратити на адресу: ljubomir.kljajic@uns.ac.rs

 

Управни одбор

Института за низијско шумарство 

и животну средину

 

 

 

 

Datum: 
2020 03 12