U organizaciji JP „Srbijašume“ i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada, u periodu od 22-23.12.2016. godine, održan je seminar na temu: „Zaštita šuma i gajenje mekih i tvrdih lišćara u Srbiji“.

Domaćin seminara je bilo ŠG „Toplica“ – Kuršumlija, a održan je u prostorijama rasadnika „Donja Konjuša“. Seminar je otvorio direktor ŠG „Toplica“ – Kuršumlija Nebojša Mihovilović, dipl.inž.šum., koji je poželeo dobrodošlicu i uspešan rad svima prisutnima. U ime Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu učesnike seminara je pozdravio direktor prof. dr Saša Orlović.

Na seminaru su prisustvovali samostalni referenti za gajenje i zaštitu šuma, samostalni referenti za semenarstvo i rasadničku proizvodnju, poslovođe rasadnika, kao i revirni inženjeri iz ŠG „Šuma“ - Leskovac i ŠG „Toplica“ - Kuršumlija.

Prvog dana učesnici seminara su imali priliku da čuju teme iz oblasti zaštite šuma, tj. o zakonskoj regulativi u zaštiti šuma, zdravstvenim pregledima rasadnika, zasada i sastojina, o prognozi razvoja štetnih organizama, donošenju odluka o suzbijanju i kritičnim brojevima, sertifikaciji šuma, bolestima jele i smrče u prirodnim sastojina i rasadnicima, najvažnijim štetnim insektima, korovima u šumarstvu i o njihovom suzbijanju primenom pesticida u sertifikovanim šumama, kao i o upotrebi mehanizacije u zaštiti šuma.

Drugog dana seminara, nakon uvodnog izlaganja prof. dr Saše Orlovića o delatnostima i značaju Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, aktivnim projektima i tehnološkom opremanju Instituta, usledila su predavanjao o gajenju mekih i tvrdih lišćara,tj. o topolama - selekcija i upotreba sorti, oživljavanju zrelih (drvenastih) reznica topola, monitoringu šumskih staništa, zemljištu za uzgoj topola, gajenju, karakteristici rasta, struktura i proizvodnosti zasada topola i vrba, bukovim šumama u Srbiji - stanje i perspektive, upotrebi klimatskih modela i daljinske detekcije za unapređenje gazdovanja šumama kao i o međunarodnim provenijeničnim testovima bukve u Srbiji i otpornosti prirodnih populacija bukve na sušu

Na samom kraju da istaknemo značaj održavanja ovakih seminara, zahvalnost Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, na uloženom trudu i vremenu, ŠG „Toplica“ Kuršumlija na gostoprimstvu, svim učesnicima na aktivnom učešću i prisustvu, kao i da istaknemo spremnost JP „Srbijašume“ i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu da se i u 2017. godini nastavi sa ovakvim vidom edukacije zaposlenih u ostalim šumskim gazdinstvima JP „Srbijašume“.

Dejan Miletić, dipl.inž.šum.
rukovodilac odelj. za zašt. šuma i zašt. prir.dobra

Datum: 
2017 03 22