Naziv: 
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu–Zaštita šuma na području JP Vojvodinašume, (JP Vojvodinašume)
Tip projekta: 
SARADNJA SA PRIVREDOM
Početna godina: 
2018
Završna godina: 
2018