Ime: 
Andrej
Prezime: 
Pilipović
Naučno zvanje: 
viši naučni saradnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Oblasti: 
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća
Fiziologija biljaka
Fitoremedijacija