Ime: 
Saša
Prezime: 
Orlović
Naučno zvanje: 
naučni savetnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Funkcija: 
direktor
Oblasti: 
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća
Agrošumarstvo
Semenarstvo i rasadničarstvo
Šumski genetički resursi