Rukopis se piše na srpskom (latinično ili ćirilično pismo) ili engleskom jeziku u programu Microsoft Word. Podržani formati teksta su DOC i DOCX. Tekst rukopisa, uključujući tabele, grafikone, i fotografije, treba da sadrži maksimalno 15 kucanih stranica, A4 formata stranice. Tekst rada treba da bude sa duplim proredom (Line and Paragraph Spacing/ 2,0) i obeleženim brojevima redova.

Margine se podešavaju na 2,54 cm (1,0 inch).

Koristiti slova (Font) Times New Roman, veličinu slova (Font Size) 12. Primeniti poravnanje (Justify) sa uvlačenjem prvog reda 1,27 cm (0,5 inch) na početku novog pasusa.
 

NASLOVNA STRANA

Naslovna strana treba da sadrži kratak naslov, imena autora i institucije u kojima su autori zaposleni.

NASLOV RADA – koncizan i informativan. Piše se velikim slovima, podebljano (bold), veličina slova (Font Size) 14 i centrirano (Center).

AUTORI RADA - Ime i prezime autora se piše centrirano (Center), veličina slova (Font Size) 12. Ispod imena autora navesti institucije u kojima su autori zaposleni. Autora odgovornog za korespodenciju označiti dodavanjem zvezdice (*) pored imena.

IZVOD (APSTRAKT) - treba da sadrži maksimalno 250 reči. U izvodu koncizno navesti predmet istraživanja, korišćene metode, rezultate i zaključke istraživanja. U ovom delu ne treba navoditi reference.

KLJUČNE REČI iza izvoda navesti 4 do 8 ključnih reči.
 

STRUKTURA RADA

Originalni naučni radovi treba da sadrže osnovna poglavlja: UVOD, MATERIJAL I METODE RADA, REZULTATI, DISKUSIJA i ZAKLJUČAK. Rezultati i diskusija mogu da budu izloženi i u okviru jednog poglavlja: REZULTATI I DISKUSIJA. Zaključci mogu biti izostavljeni kao posebno poglavlje, pri čemu se navode na kraju poglavlja DISKUSIJA, odnosno REZULTATI I DISKUSIJA. Kod ostalih vrsta radova, pojedina poglavlja mogu biti modifikovana, odnosno izostavljena u zavisnosti od forme rada.

Osnovna poglavlja mogu biti podeljena u pod-poglavlja, pri čemu svako pod-poglavlje treba da sadrži kratak naslov.

Naslovi poglavlja i pod-poglavlja pišu se podebljano (bold) i uz levu marginu (Align Text Left), veličina slova (Font Size) 12.

REZIME je potrebno napisati na zasebnoj strani, na engleskom jeziku.

Tabele, grafikoni i slike treba da su jasni i pregledni, označeni sa rednim brojevima i naslovom na srpskom i engleskom jeziku. Naziv na engleskom jeziku treba da bude iskošen (Italic) i navodi se ispod naziva na srpskom jeziku. Dostavljaju se u posebnom prilogu, dok u samom tekstu treba naznačiti mesto na kome treba da budu štampani, tako što će se, u tekstu, napisati naslov ili oznaka istih. Fotografije i grafikoni treba da budu u formatu .png, .tiff ili .jpg, u rezoluciji od najmanje 600 dpi.
 

CITIRANJE

Citiranjem radova u tekstu navodi se: prezime autora i godina publikovanja rada. U slučaju kada se citira rad dva autora, navode se prezimena oba, dok za citiranje rada više autora, navodi se samo prezime prvog i oznaka et al. Na primer: Orlović (2014), Stojanović i Matović (2016), odnosno Vasić et al. (2014).

Samo reference korišćene u tekstu navode se u poglavlju LITERATURA. Svi literaturni izvori, u zavisnosti od korišćene transkripcije, navode se po abecednom, odnosno azbučnom redu. Za svaki rad se navodi prezime i prvo slovo imena svih autora, godina publikovanja rada (u zagradi), pun naslov rada, naziv časopisa, broj izdanja, prva i poslednja stranica, a za citirane knjige i naziv i mesto izdavača, bez ukupnog broja stranica. U popisu referenci svi navodi su na izvornom jeziku citiranog rada.
 

Primeri

Rad objavljen u časopisu:

Stojanovic, D.B., Krzic, A., Matovic, B., Orlovic, S., Duputie, A., Djurdjevic, V., Galic, Z., Stojnic, S. (2013): Prediction of the European beech (Fagus sylvatica L.) xeric limit using a regional climate model: an example from southeast Europe. Agricultural and Forest Meteorology 176: 94-103.

Poglavlje u monografiji:

Kovačević, B. (2014): Variability of leaf morphometric characters in Populus nigra populations in the basin of river Danube. In: Tomović, Z., Vasić, I. (Eds.). Variability of European Black Poplar (Populus nigra L.) in the Danube Basin. Public Enterprise "Vojvodinašume": 52-85.

Rad objavljen na skupu:

Katanić, M., Orlović, S., Bajc, M., Grebenc, T., Matović, B., Pekeč, S., Kraigher, H. (2016): Ectomycorrhizal fungi on beech in Serbia. Proceedings of VII International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2016" , 6-9th October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina: 2917-2923.

Knjiga:

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S. (2013): Šumski genetički resursi. Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Skraćenice u navođenju citata u tekstu, npr. Vlada RS, (2006), moraju da budu napisane u punom nazivu u poglavlju Literatura: Vlada RS (2006): Strategija razvoja šumarstva Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, Beograd.

Navođenje web stranice u popisu referenci treba da ima sledeću formu:

RHMZ (2012): http://www.hidmet.gov.rs/, Republički hidrometeorološki zavod, Beograd dok je forma u tekstu: RHMZ, (2012).

Pri tome je godina koja se navodi godina pristupa.
 

OSTALE NAPOMENE

Merne jedinice se izražavaju u Internacionalnom sistemu jedinica (SI).

Nazivi rodova i vrsta treba da budu navedeni u italics formi.

Koristiti standardne skraćenice. Svaka skraćenica treba da bude objašnjena prilikom prvog navođenja u tekstu.

 

ETIKA PUBLIKOVANJA

U cilju prevencije objavljivanja plagijata i autoplagijata, originalnost dostavljenog rukopisa može biti proverena na plagijarizam korišćenjem specijalizovanog softvera za otkrivanje plagijata.

Ukoliko se za pojedine delove rukopisa utvrdi da se radi o plagijatu, sporni delovi teksta moraju biti korigovani, pri čemu izdavač zadržava pravo da odbije rukopis.
 

Rad se dostavlja redakciji časopisa na e-mail adresu: journal.poplar@uns.ac.rs