Ime: 
Marina
Prezime: 
Katanić
Naučno zvanje: 
naučni saradnik
Stručno zvanje: 
dipl. biolog
Oblasti: 
Mikorize šumskog drveća
Fitoremedijacija