Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив Почетна година Завршна година
Истраживање едафских и хидролошких особина алувијалне равни у циљу поузданог избора врста за пошумљавање 2013 2013
Истраживање могућности обнове шума храста китњака у циљу реализације смерница Мастер плана одрживог развоја Националног парка "Фрушка гора" (прва фаза) 2013 2013
Програм развоја шумарства на територији АП Војводине 2013 2013
Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив Почетна година Завршна година
Избор врста дрвећа, начина и могућности пошумљавања деградираних пољопривредних земљишта у Војводини у циљу њихове ревитализације 2014 2014